Psykoterapiasopimus

Psykoterapiasopimus

Suomen Psykologiliitto on hyväksynyt oheiset psykoterapiasopimuksia koskevat suositukset

Psykoterapiasopimus on terapeutin ja hänen asiakkaansa välinen sopimus, jossa määritellään hoidon yleisperiaatteet ja hoidon toteuttamiseen liittyvät käytännön seikat. Sen tavoitteena on luoda suotuisat edellytykset psykoterapian onnistumiselle ja ehkäistä mahdolliset hoitoon liittyvät väärinkäsitykset tai virheelliset odotukset. Samalla sen tavoitteena on taata psykoterapian molempien osapuolien oikeusturva.

Painopiste suosituksissa on psykoterapia-asiakkaan oikeuksissa. Näitä oikeuksia koskevia velvoitteita seuraa mm. potilaan asemaa ja oikeuksia koskevasta laista (PotL 785/92), potilasvahinkolaista (585/86), henkilörekisterilaista ja laista (559/94) ja asetuksesta (564/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä psykologien ammattieettisistä säännöistä. Näihin kaikkiin on psykoterapeuttina toimivan psykologin syytä perehtyä. Psykoterapeutin on tärkeää olla tietoinen asiakkaan oikeuksista ja hänen käytössään olevista oikeusturvateistä. Asiakkaalla on myös oikeus saada tietoa näistä.

Psykoterapeutin oikeuksiin liittyvät lähinnä ne sopimuskohdat, jotka koskevat psykoterapiapalkkioita, ajankäyttöä ja terapeutin yksityisyyden suojaa.

Psykoterapiaan liittyvistä asioista voidaan – psykoterapian luonteesta riippuen – sopia suullisesti tai kirjallisesti. Eräistä asioista voi olla hyvä sopia kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Pääasia on, että sopijaosapuolten tulkinnat kaikista sopimuskohdista ovat yhdenmukaiset. Psykoterapeutin tulisi varmistua tästä. Asiakkaan psyykkisestä tilasta riippuu, miten paljon tähän tarvitaan aikaa ja yksittäisten sopimuskohtien käsittelyä psykoterapiakäyntien aikana. Psykoterapiasta sovittaessa on tärkeää käydä läpi asiakkaan odotukset.

Sopimuksen sisältö

Psykoterapiasopimus sisältää sekä asiakkaalle annettavaa psykoterapiaa koskevaa tietoa että asioita, joista hänen kanssaan sovitaan. Sopimuksen sisältöön kuuluvat ainakin seuraavat asiasisällöt.

Ota ihmeessä yhteyttä ja kysy lisää, jos jokin jäi askarruttamaan. Käy tutustumassa myös psykoterapia-, työnohjaus- ja muihin palveluihini. Pidän vastaanottoa Lappeenrannassa, mutta tarjoan myös nettiterapiaistuntoja.