Psykoterapiasopimus

Psykoterapiasopimus

Suomen Psykologiliitto on hyväksynyt oheiset psykoterapiasopimuksia koskevat suositukset

Psykoterapiasopimus on terapeutin ja hänen asiakkaansa välinen sopimus, jossa määritellään hoidon yleisperiaatteet ja hoidon toteuttamiseen liittyvät käytännön seikat. Sen tavoitteena on luoda suotuisat edellytykset psykoterapian onnistumiselle ja ehkäistä mahdolliset hoitoon liittyvät väärinkäsitykset tai virheelliset odotukset. Samalla sen tavoitteena on taata psykoterapian molempien osapuolien oikeusturva.

Painopiste suosituksissa on psykoterapia-asiakkaan oikeuksissa. Näitä oikeuksia koskevia velvoitteita seuraa mm. potilaan asemaa ja oikeuksia koskevasta laista (PotL 785/92), potilasvahinkolaista (585/86), henkilörekisterilaista ja laista (559/94) ja asetuksesta (564/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä psykologien ammattieettisistä säännöistä. Näihin kaikkiin on psykoterapeuttina toimivan psykologin syytä perehtyä. Psykoterapeutin on tärkeää olla tietoinen asiakkaan oikeuksista ja hänen käytössään olevista oikeusturvateistä. Asiakkaalla on myös oikeus saada tietoa näistä.

Psykoterapeutin oikeuksiin liittyvät lähinnä ne sopimuskohdat, jotka koskevat psykoterapiapalkkioita, ajankäyttöä ja terapeutin yksityisyyden suojaa.

Psykoterapiaan liittyvistä asioista voidaan – psykoterapian luonteesta riippuen – sopia suullisesti tai kirjallisesti. Eräistä asioista voi olla hyvä sopia kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Pääasia on, että sopijaosapuolten tulkinnat kaikista sopimuskohdista ovat yhdenmukaiset. Psykoterapeutin tulisi varmistua tästä. Asiakkaan psyykkisestä tilasta riippuu, miten paljon tähän tarvitaan aikaa ja yksittäisten sopimuskohtien käsittelyä psykoterapiakäyntien aikana. Psykoterapiasta sovittaessa on tärkeää käydä läpi asiakkaan odotukset.

Sopimuksen sisältö

Psykoterapiasopimus sisältää sekä asiakkaalle annettavaa psykoterapiaa koskevaa tietoa että asioita, joista hänen kanssaan sovitaan. Sopimuksen sisältöön kuuluvat ainakin seuraavat asiasisällöt.

  1. Tiedot psykoterapeutista, joihin on hyvä sisällyttää myös esimerkiksi oppiarvo, psykoterapiakoulutus ja koulutusyhteisö.
  2. Hoidon yleisperiaatteissa kuvataan psykoterapian mahdolliset tavoitteet ja rajoitukset – siis esimerkiksi, mitä psykoterapia ei ole. Lisäksi määritellään hoitomuoto (esimerkiksi yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapia) ja sovitaan työskentelytavasta. Onko työtapana keskustelu, käytetäänkö demonstraatioita, hypnoosia tai mahdollisia apuvälineitä, esimerkiksi ääni- tai videonauhuria. Yleisperiaatteisiin kuuluvat myös arvio hoidon kestosta ja kustannuksista.
  3. Hoidon toteuttamiseen liittyen sovitaan hoitoajoista, tapaamisten tiheydestä ja kestosta sekä mahdollisesta puhelinyhteydestä. On tärkeää myös määritellä asiakkaan kanssa se, kuinka sovitaan lomatauoista. Kustannusten osalta sovitaan esimerkiksi maksutavasta ja aikataulusta, lausunnoista perittävistä palkkiosta ja varatun hoitoajan käyttämättä jättämisen seuraamuksista.
  4. Asiakkaalla on oikeus lopettaa terapia haluamanaan ajankohtana. Sopimukseen on kuitenkin syytä sisällyttää tiedot terapian kulusta ja lopettamisen periaatteista päättämisestä. Mikäli psykoterapeutti velvoittaa asiakkaan tämän keskeyttäessä terapian korvaamaan käyttämättä jääneitä sovittuja hoitoaikoja, siitä mainitaan sopimuksessa. Asiakas voidaan velvoittaa tällaiseen korvaukseen kohtuullisessa määrin. Sopimuksessa on lisäksi hyvä mainita psykoterapeutin velvoitteet hänen keskeyttäessään psykoterapian (lakisääteiset ja ammattieettisiin sääntöihin, kohta III 5, perustuvat).
  5. Psykoterapeutin vaitiolovelvollisuus on lakisääteinen. Asiakkaalle on tärkeää antaa tietoa siitä, mitä vaitiolovelvollisuuteen sisältyy ja miten se toteutuu, myös esimerkiksi mahdollisessa työnohjauksessa tai konsultaatiossa sekä terapian maksajalle annettavissa lausunnoissa. Vaitiolovelvollisuuteen liittyvät myös asiakasta koskevien tietojen tallentamiseen ja käyttöön (säilytys, hävittäminen) liittyvät käytännöt, jotka on hyvä kertoa asiakkaalle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää, jos jokin jäi askarruttamaan. Käy tutustumassa myös psykoterapia-, työnohjaus- ja muihin palveluihini. Pidän vastaanottoa Lappeenrannassa, mutta tarjoan myös nettiterapiaistuntoja.